TWÓJ BIZNES NA CELU CYBER–ATAKU

 

12 kwietnia 2017 r., Kino Kijów.Centrum

al. Krasińskiego 34, Kraków

 

 

Organizator:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

 

§1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich biorących udziałw konferencji pn. ”Twój biznes na celu CYBER–ATAKU” (zwanej dalej konferencją lub wydarzeniem), organizowanej w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Kinie Kijów. Centrum w Krakowie przy al. Krasińskiego 34, przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000033198, z kapitałem zakładowym 87.675.000 zł (w całości wpłacony), zwaną w dalszej części MARR S.A. lub Organizatorem.

 2. Udział w konferencji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§2

Warunki uczestnictwa

 

 1. W konferencji mogą uczestniczyć przedsiębiorcy lub osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych oraz innych instytucji otoczenia biznesu, których działalność jest związana z wspieraniem działalności biznesowej zwanymi dalej Uczestnikami konferencji.

 2. Wstęp Uczestników na miejsce wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji on-line pod adresem www.cyberbezpieczni.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

 3. Rejestracji można dokonać w terminie do dnia 11.04. 2017 r.

 4. Liczba Uczestników konferencji jest ograniczona.
  O możliwości udziału decyduje kolejność dokonania rejestracji.

 5. Wstęp osób zaproszonych odbywa się na podstawie otrzymanych przez nich od Organizatora zaproszeń.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacjiz udziałuw konferencji.

 7. Wstęp dla Uczestników konferencji jest bezpłatny.

 8. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej Uczestnik konferencji:

 

 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje dowiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje im prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji;

 • wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb.

 

§3

Przepisy porządkowe

 

 1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Kino Kijów Centrum.

 2. Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora.

 3. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stanowisk lub eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody wystawcy.

 4. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz:wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających,palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.

 6. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić bagaży

 7. z wyjątkiem bagażu podręcznego. Za bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 35cm×20cm×20cm. Plecaki, torby, walizki o większych gabarytach należy oddać do szatni.

 8. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.

 9. Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez organizatora oraz poruszać się wyłącznie oznaczonymi przez organizatora ciągami komunikacyjnymi.

 10. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia.

 11. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.

 12. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do szatni i toalet.

 

§4

Odpowiedzialność za szkody

 

 1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).

 5. Organizator odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.)

 

§5

Przepisy końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

 2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika.

 3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.

 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

 5. W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej wydarzenia tj. www. cyberbezpieczny.pl.

 


REGULAMIN UCZESTNICTWA - POBIERZ PDF

E-mail

cyberbezpieczny@marr.pl

Zadzwoń:

+48 12 617 66 82

Imię Nazwisko *
Stanowisko *
E-mail *
Telefon *
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych emailem:
*Wyrażam zgodę na powyżej podany adres
Akceptacja warunków i regulaminu:
*Zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz wysłany
Wypełnij wszystkie pola i zgody. 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konferencji: